7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. október 30-i ülésére

Tárgy:   Előterjesztés az állatok tartásáról szóló 12/2008. (V.5.) önkormányzati rendelet módosítására
Készítette:   Gacs Ilona Irma
Előterjesztő:   Széll Attila címzetes főjegyző
Véleményező bizottság:   Képviselő-testület

 

 Az Országgyűlés a 2012. évi XVIII. törvénnyel módosította és kiegészítette az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvényt. A módosítás 2012. október 1.-től lép hatályba. A hivatkozott törvény 6.§ (6) bekezdése szerint „Mezőgazdasági haszonállat tartása önkormányzati rendeletben nem korlátozható”. A 6.§.(1) bekezdése alapján „állatot tartani csak e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban előírtaknak megfelelő helyen és módon szabad”. A (2) bekezdés szerint „az állatok tartása nem veszélyeztetheti az emberek és az állatok egészségét, jólétét nem korlátozhatja a környezetet”. Az (5) bekezdés pedig akként rendelkezik, hogy „állat tartását csak állat-egészségügyi, közegészségügyi, állatjóléti, környezetvédelmi illetve természetvédelmi indokkal lehet korlátozni”.
A fent említett rendelkezések és a végrehajtásukra kiadott rendeletek meghatározott keretet adnak az állattartás szabályozására, ezért a haszonállatok tartására vonatkozó helyi szabályozásra nincs lehetőség.
A kedvtelésből tartott állatok tartásáról a 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet rendelkezik. Ehhez kapcsolódóan az Alkotmánybíróság 146/2011.(XII.2.) AB határozata kimondja, hogy a jogszabályi környezet nem teszi indokolttá helyi szabályozások kialakítását, fenntartását. Az Alkotmánybíróság megállapítja:
“...a 2010-es Korm. rendelet megalkotásával a jogi helyzet alapvetően megváltozott, mivel addig nem volt a kedvtelésből tartott állatok tartásáról országos szintű jogi szabályozás, amelyhez az önkormányzatoknak igazodniuk kellett volna. 2010 óta már van ilyen, így a továbbiakban a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályozása nem lehet a helyi önkormányzatok képviselő- testületének biztosított jogalkotási tárgy.”
Helyi rendeletek megalkotására két felhatalmazás létezhet. Az egyik a törvény által nem szabályozott kérdésekben, míg a másik lehetőség törvényben kapott felhatalmazás alapján. E rendelkezést az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdése tartalmazza.
Esetünkben az állattartás helyi szabályozására nincs lehetőség. A haszonállatok és a kedvtelésből tartott állatok esetében is magasabb jogszabályok teljes mértékben szabályozzák az állattartást. Sőt a haszonállat tartása esetében kifejezetten tiltó kitételt tesz a törvény. Fontos megjegyezni, hogy az állattartás épületeinek védőtávolságára vonatkozó rendelkezéseknél jogszabályi összeütközés van. Az OTÉK (mely kormányrendelet) tartalmaz kifejezetten önkormányzati rendelet alkotására felhatalmazó rendelkezést, de ez ellentétes az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében foglaltakkal. Az állattartására szolgáló épületek védőtávolságát állattartási rendeletben nem lehet szabályozni, csak a Helyi Építési Szabályzatban (Rendezési Terv).
 
A Képviselő-testület novemberi ülésére előkészítjük a tiltott, kirívóan közösséglennes magatartásokkal kapcsolatos önkormányzati rendelet tervezetét, amellyel egyidőben az állattartási rendelet hatályon kívül helyezését javasoljuk.

 


Döntési javaslat

"Állattartási rendelet módosítása"

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: érdemi döntés
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

 

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
 
………./2012.(… …)
 
önkormányzati rendelete  
 
az állatok tartásról szóló 12/2008. (V5.) önkormányzatirendelet módosításáról
 
 
Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10.§ (1) bekezdés a) pontjában rögzített jogkörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:
 
1.§.
 
Az állatok tartásról szóló 12/2008. (V.5.) önkormányzati rendeletet 1. § (1) bekezdés a) pontját, 4. §-át, 5. § (1)-(6) bekezdését, 6. § (1)-(12) bekezdését, valamint 1. és 3. számú mellékletét hatályon kívül helyezi.
 
 
 
2.§.
 
A rendelet 2012. október 1.-én lép hatályba.
 
 
            /:Kreisz László:/                                                           /:Széll Attila:/
             polgármester                                                címzetes főjegyző
 
 
A rendelet kihirdetése 2012. ……..-én megtörtént.
 
 
 
                                                                                                  /:Széll Attila:/
                                                                                               címzetes főjegyző
 
 

 


Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe